Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ:
Top-Parfémy s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.
IČO: 52 849 651
IČ DPH: SK2121217131

Sme platcami DPH.

 

 1. Základné ustanovenia

 1. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.
 2. Poskytovateľom služieb je spoločnosť Top-Parfémy s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52 849 651, zapísaná v registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 143953/B, ďalej iba „dodávateľ“).
 3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovaru, ktorý ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.top-parfemy.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
 4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
 5. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

 

2. Informácie o tovare a cene

 1. Produkty a ich ceny sú zobrazené a aktualizované na webovej stránke: www.top-parfemy.sk
 2. Predávajúci je platca DPH.
 3. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.

3. Objednanie tovaru

 1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva tak, že vybraný produkt zaklikne a vloží do nákupného košíka a odošle objednávku.
 2. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.
 3. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný potvrdzovací email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie.

4. Príprava tovaru na expedíciu a doručenie tovaru

 1. Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi pripraví na expedíciu. Následne bude zákazníkovi odoslaný tovar, na adresu, ktorú uviedol ako adresu na doručenie.

5. Cena a platobné podmienky

 1. Cena je dohodnutá zadaním objednávky zákazníka vrátane všetkých poplatkov.
 2. Zákazník je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške a to jedným z nasledovných spôsobov:
  a)dobierkou – uhradí tovar v plnej výške kuriérskej spoločnosti, Zásielkovni alebo Slovenskej pošte.
  b) prevodom na bankový účet dodávateľa
 3. c) online platba kartou - cez zabezpečenú online platobnú bránu 
 4. Dokladom o predaji je objednávkový list pripojený ku každej zásielke. Faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad obdržíte po uhradený zásielky najneskôr do 15 kalendárnych dní.

 

6. Termín dodania

 1. Termín dodania objednaného tovaru je obvykle do 7 pracovných dní od odsúhlasenia objednávky, pokiaľ sa nedohodne so zákazníkom inak.

 

7. Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. O uzavretí kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich ustanovení obchodných podmienok, vystaví  dodávateľ faktúru. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi spolu s týmto daňovým dokladom, ktorý je zákazník povinný v prípade reklamácie predložiť.
 2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (t. j. do 14. kalendárnych dní) za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a tiež za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom.
 3. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale spolu s faktúrou.                                                                                                                                  
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (parfémy, kozmetika, drogéria a pod.),
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • dodanie tovaru a/alebo časti tovaru, ktorý predávaný v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil a/alebo bol dodaný porušený.
 1. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 2. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v súlade s platnou legislatívou písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@top-parfemy.sk . Telefonicky ani zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nie je možné.

 

8. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 1. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky objednávateľom až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 2. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 3. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom, dodávateľ mu bez zbytočného odkladu vráti uhradenú čiastku za objednaný tovar.

 

9. Zodpovednosť za vady a záruka

 1. Záruka dodávateľa za predaný tovar sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom. Záručná doba je 24.mesiacov.
 2. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorý tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).
 3. Zákazník reklamuje vady zakúpeného tovaru u dodávateľa písomne na adrese dodávateľa:  info@top-parfemy.sk. K reklamácii kupujúci zároveň predkladá faktúru.
 4. Vzorový formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy je tiež k dispozícií na webovej stránke predávajúceho, alebo spotrebiteľovi v prípade vyžiadania bude odoslaný e-mailom alebo poštou.
 5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  a)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru a spísaním zápisnice s prepravcom o množstevných vadách, mechanickom poškodení tovaru,
  b) uplynutím záručnej doby tovaru,
  c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,
  g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  h) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zničením,
  i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave (pokiaľ kupujúci neuplatnil reklamáciu pri prevzatí a nepredložil zápisnicu spísanú s kuriérom o vadách)
  j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

10. Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e-shop

 1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
 2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
 3. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
 4. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
 5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
 6. Orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.

web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.skadr@soi.sk

 1. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 2. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.
 3. 9. Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu:  info@top-parfemy.sk

11. Podmienky dodania tovaru

 1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového odsúhlasenia objednávky zákazníkovi.
 2. Pri dodaní tovaru kuriérom sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Reklamáciu môže uplatniť priamo u doručiteľa zásielky a potvrdiť ju emailom. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia, zjavného pri prevzatí a vady množstva sa nebude prihliadať.
 3. V prípade, že zákazník zistí skrytú vadu po prevzatí tovaru a z toho dôvodu, že vada nebola vizuálne viditeľná pri prevzatí nespísal zápisnicu o vade tovaru pri prevzatí, môže takúto skrytú vadu, ktorá nebola pri prevzatí viditeľná, reklamovať u dodávateľa do 3 dní od prevzatia zásielky písomne na adrese dodávateľa:  info@top-parfemy.sk. V prípade uznania reklamácie dodávateľom, tento na svoje náklady zabezpečí prevzatie zásielky a reklamáciu vybaví podľa reklamačného poriadku.
 4. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.

 

12. Spracovanie osobných údajov

Viac informácii o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete tu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Znenie Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 27.04.2020